Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLAR

1.1. İşbu Satış Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılaacaktır.) Keerala Elektronik Hizmetler Teknoloji ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0542116330100001) (bundan sonra Keerala olarak anılacaktır.) ile www.kivesa.com (bundan sonra Kivesa olarak anılacaktır.) adresi üzerinden kiralama talebi oluşturan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1.2. İşbu Sözleşme dahilinde Keerala ve Kullanıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Kullanıcı bilgileri

İsim-soyisim/unvan: {{Siparis.billing.first_name}} {{Siparis.billing.last_name}}
Fatura adresi: {{Siparis.billing.address}}
Telefon numarası: {{Siparis.billing.phone}}
TC kimlik numarası/Vergi numarası: {{Siparis.billing.tckimlik}} {{Siparis.billing.vergino}}
Doğum yılı: {{Siparis.billing.dogumyili}}
Vergi dairesi: {{Siparis.billing.vergidairesi}}
Kiralanan ürünler ve kira bedelleri:
{% for SiparisSatiri in Siparis.line_items %} 
{{SiparisSatiri.name}} : {{SiparisSatiri.price}} TL {% endfor %}

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1. İşbu Sözleşme, Keerala tarafından Kullanıcıya sunulacak kiralama hizmetinin içeriğini, kapsamını, Kullanıcının sunulan hizmet karşılığında ödemesi gereken bedeli ve Tarafların işbu akdi ilişki içerisindeki sorumluluklarını ve ilgili diğer hususları düzenlemektedir

3.TANIMLAR

3.1. İşbu Sözleşmede aşağıdaki tanımlar geçerlidir: Ürün: İşbu Sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile Kullanıcı tarafından Kivesa üzerinden kiralama talebi oluşturulan ve bu talebe istinaden Keerala tarafından Kullanıcıya kullanılmasının bırakıldığı elektronik ürünü, Kiralama Bedeli: Ürünün kira süresi boyunca Kullanıcıya kullanımının bırakılması karşılığında Kullanıcı tarafından ödenmesi gereken bedeli, Kira Dönemi: Ürünün Kullanıcıya kullanımının bırakıldığı dönemi, Kira Süresi: Ürünün Kullanıcıya tesliminden Keeralaya iade edilmesine kadar geçen süreyi Kiralama Talebi: Kullanıcının ürünün kiralama bedelini ödemek suretiyle kullanmak hususunda Kivesa üzerinden gönderdiği talebi ifade eder.

4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu Sözleşmedeki şartlara tâbi kiralamaya konu ürün hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekildedir:
{% for SiparisSatiri in Siparis.line_items %} 
{{SiparisSatiri.name}} : {{SiparisSatiri.price}} TL {% endfor %}

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin temyiz kudretine sahip ve ergin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı Keerala tarafından belirlenir ve gerektiği hâlde değiştirilebilir, genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması, ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi hâlinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. Bu bağlamda üyeliği durdurulan, engellenen veya askıya alınan Kullanıcıyla akdedilen işbu Sözleşme Keerala tarafından 11.3. maddede yer alan bildirim şekillerine uygun olmak kaydıyla derhal tazminatsız olarak feshedilir.
5.2. Kullanıcının, Keerala tarafından sunulan ürün kiralama hizmetinden yararlanabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmasına rağmen Sözleşmeye aykırı olarak ürün kiralayan Kullanıcıya ilişkin sorumluluk Keeralaya ait değildir. Keerala, 18 yaşından küçük Kullanıcı hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye ve iletişim kurmaya yetkilidir. Kullanıcının ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması hâlinde, Kullanıcının ürün kiralayabilmesi için kimlik doğrulaması talep edilebilir.
5.3. Keerala, teslim edilecek Ürünün Kivesada yazılı niteliklere sahip olduğunu, Kivesada Ürün hakkında yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Ürünün Kivesada yer alan işbu nitelik ve bilgileri dikkate alarak kiralama talebi oluşturduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Keerala, Kullanıcının Kivesa üzerinden sipariş ettiği Ürünü yine Kivesa üzerinden belirttiği yer, tarih ve saatte Kullanıcıya teslim edecektir. Kullanıcı, Kivesa üzerinden oluşturduğu kiralama talebinde belirttiği yer, tarih ve saatte Ürünü teslim almaya hazır bir şekilde bulunmak zorundadır.
5.5. Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan kiralama süresinin sona ermesi üzerine kiraladığı Ürünü iade ve teslime hazır bir şekilde ilk teslim yerinde bulunduracaktır. Kullanıcının Ürünün tesliminde gecikmesi hâlinde gecikmeden doğan zararlardan sorumlu olacaktır.
5.6. İşbu Sözleşmenin feshedilerek sonlandırılması hâlinde Kullanıcı, Ürünü fesih bildiriminden sonra makul süre içerisinde teslim ve iadeye hazır hâlde bulundurmak zorundadır. Gecikmeden doğan zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
5.7. Kullanıcı, kiralanan Ürünü kullanım amacına aykırı bir şekilde kullanamaz. Ürünün kullanım amacına aykırı kullanılması hâlinde Üründe meydana gelecek zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, ürünü özen ve bakım yükümlülüğüne uygun bir şekilde kullanacaktır. Ürün Kullanıcıya teslim edildikten sonraki günlerde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan Kullanıcı sorumludur.
5.8. Drone’nun uçuşa yasak alanlarda uçurulması veya özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği durumlarda tek sorumlu kullanıcıdır, yasadışı kullanımlardan kaynaklı tüm maddi yaptırımları kullanıcı üstlenecektir.
5.9. Kullanıcı, Keeralanın işbu sözleşme kurulmadan önce önbilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve iş bu sözleşmenin önbilgilendirme formunda yer alan bilgilere göre kurulduğunu kabul eder
5.10. Kullanıcının 5. Maddede öngörülen yükümlülüklere aykırı davranması hâlinde Keerala, Kullanıcıdan aldığı depozito bedelinden zararını resen tazmin edecek, depozitonun varsa dzararı aşan kısmını Kullanıcıya iade edecektir. Zararın depozito bedelini aşması hâlinde, Keeralanın aşan kısmı Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.

6.SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE ALT KİRA

6.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı ile Keerala arasında akdedilmiş olup, kiraya veren sıfatı ile Keeralanın açık ve yazılı rızası alınmadıkça üçüncü kişiye devredilemez.
6.2. Kullanıcı, kiraladığı Ürünü Keeralanın açık ve yazılı rızası olmaksızın üçüncü kişiye kiraya veremez, Ürünün kullanım hakkını devredemez.
6.3. Kullanıcının işbu maddeye aykırı davranışı üzerine, Keerala Sözleşmeyi 11.3. maddede yer alan bildirim şekline uygun olarak derhal feshedebilir ve Kullanıcının işbu maddeyi ihlalinden doğan zararlarının tazminini isteyebilir.
6.4. Kullanıcının 6. Maddede öngörülen yükümlülüklere aykırı davranması hâlinde Keerala, Kullanıcıdan aldığı depozito bedelinden zararını resen tazmin edecek, depozitonun varsa zararı aşan kısmını Kullanıcıya iade edecektir. Zararın depozito bedelini aşması hâlinde, Keeralanın aşan kısmı Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.

7.KİRALAMA BEDELİ VE ÖDEME

7.1. İşbu Sözleşmenin 4 (dört) numaralı hükmünde nitelikleri belirtilen ürünün kiralama bedeli [sepet-tutar]. İlk kira dönemine ait kiralama bedeli Kullanıcıya ait kredi kartından sipariş esnasında tahsil edilecektir.
7.2. İlk kira döneminden sonraki her kira döneminde kiralama bedeli [sepet-tutar] olup; anılan bedel kira süresi boyunca her kira döneminin ilk günü Kullanıcının kredi kartından tahsil edilecektir. İlk kira döneminden sonraki kira dönemlerine ait bedelleri kullanıcının ürünü teslim alması teyit edildikten sonra bir ay sonra başlayacak şekilde tahsil edilecektir
7.3. Ürünün işbu Sözleşme hükümlerine uygun kullanılması ve Keeralaya hasarsız bir şekilde teslim edilmesi hâlinde sözleşme sona erdirilecektir. Ürüne hasar verilmesi ya da üründe kullanıcıdayken bir arıza meydana gelmesi durumunda Kullanıcı bu hasarın tazmininden sorumludur. Hasar veya arıza sebebiyle yarım kalan süre için iade yapılmaz. Üründe hasar olduğu tespit edilirse ve Kullanıcı tarafından bildirim yapılmazsa ürünün serviste geçireceği süre için de kira tahsil edilir.

9.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. Keerala, Kullanıcının gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyede titizlik göstererek koruyacağını ve bilgileri, bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dahil olmak üzere) ile sınırlı tutacaktır.
9.2. Keerala, kullanıcı bilgilerini Kullanıcının açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adlî veya resmî bir karar gereğince usûlüne uygun şekilde talep edilmesi hâlinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder. 9.3. Keerala, Kullanıcının kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyecek, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendirecektir.
9.4. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından Keerala, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. Keeralanın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azamî gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya kullanması sonucu ortaya çıkacak her türlü malî, hukukî ve cezaî sorumluluk kusurlu taraflara ait olacaktır.
9.5. Keerala Aydınlatma Metni, işbu Sözleşmenin ayrılma bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcının üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, Kullanıcı ile Keerala arasında kurulan hukukî ilişkiye dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi, Kivesa üzerinden yayınlanan Aydınlatma Metninde mevcuttur.

10.CEZAİ ŞART
10.1. Kullanıcının işbu Sözleşmede düzenlenmiş ve/veya Kivesa üzerinden iletilmiş kurallara aykırı davranması hâlinde, Keerala, Kullanıcıdan Ürünün sıfır ürün piyasa bedeli tutarında ceza bedeli tahsil edecektir.
10.2. İşbu maddede düzenlenen ceza bedelinin tahsil edilmesi, Keeralanın ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup; Keerala, Kullanıcının Sözleşmeyi ve/veya yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm hukukî ve cezaî hak ve taleplerini saklı tutmaktadır.
10.3. Kullanıcı, eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsa açıklayıcı bir metinle destek@kivesa.com adresine e-posta göndermelidir.

11.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESİH VE BİLDİRİMLER

11.1 İşbu Sözleşmede belirlenen kira süresi ürünün teslim tarihinden itibaren kullanıcının belirttiği taahhüt süresi kadardır. Sözleşmenin taahhüt bitiminde feshedilmemesi halinde sözleşme kendiliğinden aylık olarak yenilenir. Kullanıcı taahhüt bitiminden önce ürünü iade ederse taahhüt sebebiyle kazandığı tüm indirimleri ödemekle ya da taahhütün kalan süresi kadar kira ödemekle yükümlüdür, bu iki tutar arasında seçim yapma hakkı kullanıcıdadır.
11.2 . Tarafların taahhüt süresi bitiminden sonra kira ilişkisini sürdürmesi hâlinde, Kullanıcının ürünü Keeralaya teslim tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar Taraflardan her biri bir sonraki bir aylık kira dönemine etki edecek şekilde sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu süreden sonra yapılan fesih bildirimleri geçersiz olup Taraflar işbu Sözleşmeyle bağlı kalacaklardır. Sonraki kira döneminden önce feshin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için feshetme hakkını kullanmak isteyen Tarafın yeniden kira dönemi bitiminden üç gün öncesine kadar fesih bildiriminde bulunması gerekmektedir.
11.3. Kullanıcı işbu sözleşme belirli bir dönemde yapılması gereken eğlence ve dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşme olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1-g hükmü uyarınca cayma hakkına sahip değildir.
11.4 . Fesih bildirimi, Kullanıcının destek@kivesa.com adresine e-posta ile ya da +905498032611 numarasina SMS ya da Whatsapp mesaji yoluyla gerçekleştirilecektir.

12.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1 İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Keeralanın ticarî defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.FERAGAT VE AYRILABİLİRLİK

14.1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını belli bir durumda kullanmaması, aynı hakkın başka bir durumda kullanmasına yönelik bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.
14.2. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliğine hükmedildiği takdirde, söz konusu geçersizlik, işbu Sözleşmenin geçersiz hüküm ya da uygulama olmaksızın yürürlüğe koyulabilecek olan diğer hüküm veya uygulamalarını etkilemeyecektir ve bu amaç kapsamında, işbu Sözleşme bölünebilir niteliktedir

15.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

15.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak {{SabitTanimlar.ImzaTarihi}} tarihinde onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

Kıvesa © 2020, Tüm hakları saklıdır

Sepetim

0

Sepetinizde bir ürün yok